Impressionisms Routes & Route Toorop & ICEAC

MARCH 19th, 2019 OFFICIAL CEREMONY IN FRANCE, IN THE HISTORIC HEART OF PARIS

Paris by night, March 19, 2019.
Parijs ’s nachts, 19 maart 2019.

CULTURAL ROUTE OF THE COUNCIL OF EUROPE
Since September 2018, the project ‘Impressionisms Routes’ is one of the more than 30
certified Cultural Routes of the Council of Europe.

CULTURELE ROUTE VAN DE RAAD VAN EUROPA
Het project ‘Impressionisms Routes’ is sinds september 2018 een van de meer dan 30 gecertificeerde Culturele
Routes van de Raad van Europa.

CERTIFICATION
To be certified, a Cultural Route must illustrate a theme representative of European values and common to at least three countries in Europe; be the subject of transnational multidisciplinary scientific research; enhance European memory, history and heritage and contribute to interpretation of Europe’s present day diversity; support cultural and educational exchanges for young people; develop exemplary and innovative projects in the field of cultural tourism and sustainable cultural development; develop tourist products aimed at different groups.

CERTIFICATIE
Om te worden gecertificeerd, moet een Culturele Route een thema aanschouwelijk maken dat Europese waarden vertegenwoordigt en wordt gedeeld door ten minste drie landen in Europa; de Route moet onderwerp zijn van grensoverschrijdend multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek; zij moet het Europese geheugen, de geschiedenis en het erfgoed bevorderen en een bijdrage leveren aan de interpretatie van de hedendaagse verscheidenheid in Europa; zij moet culturele en educatieve uitwisselingen voor jongeren ondersteunen; zij moet tot voorbeeld strekkende en vernieuwende projecten op het gebied van cultuurtoerisme en duurzame culturele ontwikkeling ontplooien en ten slotte moet zij toeristische producten ontwikkelen die voor verschillende groepen zijn bedoeld.

Ca. 200 persons were present at the ceremony.
Most of them from French Artists’ Colonies or Painters’ Villages.
Ca. 200 mensen waren aanwezig bij de ceremonie.
De meesten van hen kwamen uit Franse kunstenaarskolonies of schildersdorpen.

THE TOOROP ROUTE OF THE ICEAC
As organization in liaison with euroArt and the MTVP Museum Domburg NL, the ICEAC is the Ambassador of the network of Toorop sites in the project ‘Impressionisms Routes’. In Domburg, a basic Route has been developed by the ICEAC & is expanding throughout Europe, starting with Museums and Organizations in the Netherlands, Belgium, France, England, Germany, Switzerland, Austria and Serbia. See iceac.eu.

DE TOOROP ROUTE
Als organisatie gesteund door euroArt en het MTVP Museum Domburg NL, is het ICEAC de Ambassadeur van het netwerk van Toorop locaties in het project ‘Impressionisms Routes’. In Domburg is door het ICEAC een basis-Route tot stand gebracht die verder wordt ontwikkeld door heel Europa heen, met als startpunt musea en organisaties in Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Servië. Zie iceac.eu.

International Centre for the Study of European Artist Colonies
Research and Documentation Institute Domburg i.o., the Netherlands

CEREMONY 19.03.2019 IN PARIS
The project Impressionisms Routes, Les Routes des Impressionnismes, received its certification from Stefano Dominioni, Director at the European Institute of Cultural Routes, Council of Europe
The ceremony took place in the Collège des Bernardins, the heart of historic Paris.

CEREMONIE 19.03.2019 IN PARIJS
Het project Impressionisms Routes, Les Routes des Impressionnismes, ontving zijn certificatie uit handen van Stefano Dominioni, de directeur van het Europese Instituut voor Culturele Routes van de Raad van Europa.
De ceremonie had plaats in het Collège des Bernardins, het hartje van historisch Parijs.

Stefano Dominioni, Director at the European Institute of Cultural Routes, Council of Europe, speaking.
Stefano Dominioni, de directeur van het Europese Instituut voor Culturele Routes van de Raad van Europa, aan het woord.
Pierre Bedouelle, the President of Impressionisms Routes, speaking.
Pierre Bedouelle, de voorzitter van Impressionisms Routes, aan het woord.
Pierre Bedouelle and Francisca van Vloten, coordinator of the ICEAC Toorop Route, with the Certificat.
Pierre Bedouelle en Francisca van Vloten, coördinator van de Toorop Route van het ICEAC, met het certificaat.
Georges Lucenet, the Vice-President of Impressionisms Routes, introduces the guests from Routes in Spain, Slovenia, Germany and The Netherlands.
Georges Lucenet, de vice-voorzitter van Impressionisms Routes, stelt de gasten van de Routes in Spanje, Slovenië, Duitsland en Nederland voor.

iceac.eu
marietakmuseum.nl
www.impressionismsroutes.com
The Cultural Routes of the Council of Europe programme (PDF)